1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको

1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको 1वि. स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको